Pahala Infak Melimpah Ruah, Apalagi untuk Jihad Agama Allah

Pahala infak untuk menegakkan syiar agama Allah SWT akan berlipat ganda.

Jihad di jalan Allah SWT begitu besar pahalannya. Pahala jihad akan dilipat gandakan ratus ribuan kali lipat ketika berinfak sambil berjihad.  

Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitabnya “Hayatus Sahabah” mengatakan bahwa Thabrani meriwayatkan dari Muadz bin Jabal ra, Rasulullah SAW bersabda: 

“Berbahagialah orang yang memperbanyak berdzikir kepada Allah saat berjihad di jalan Allah.  Karena sesungguhnya, untuk setiap kalimat yang diucapkannya, akan dikaruniai pahala sebanyak 70 ribu kebaikan. Setiap kebaikan akan digandakan 10 kali lipat dan di sisi Allah masih terdapat tambahannya.”

Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, “wahai Rasulullah! Bagaimana kalau infak?” Rasulullah menjawab “infak mendapat pahala seperti itu juga.”

Abdurrahman berkata: “Aku berkata kepadamu Muadz, sesungguhnya infak yang dilakukan akan digandakan 700 kali lipat. 

Muadz berkata, “Amat rendah kepahamanmu! Itu adalah ganjaran untuk orang yang berinfak, sedangkan mereka duduk di rumah tanpa keluar menyertai perang. Apabila mereka keluar berperang dan berinfak. Allah akan memberi ganjaran dari Khazannah-Nya yang tidak diketahui oleh para hamba-Nya dan tidak bisa diungkapkan oleh mereka. Mereka adalah golongan Allah dan golongan Allah lah yang akan berjaya.”

Al-Haitsami berkata dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki yang tidak disebut.  

Diriwayatkan al Qazwini  secara majhul dan mursal sebagaimana tersebut dalam Jamul Fawaid dari Hasan, dari Ali, Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Umamah, Ibnu Amr Bin al-‘ash, Jabir dan, Imran bin Hushain  mereka semua memarfu’kannya (hadits marfu’).  

“Barangsiapa yang mengantarkan infak di jalan Allah dan tinggal di rumahnya, maka untuk setiap di dirhamnya akan digandakan pahalanya sebanyak 700 diram. Barangsiapa yang berperang dijalan Allah dan berinfak semata-mata karena Allah maka untuk setiap dirham akan digandakan pahalanya sebanyak 700 ribu dirham. Kemudian beliau membaca ayat berikut. 

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ “Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.”

Berinfak dan berjihad telah dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, al-Abbas Said bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, Ashim bin Adi dan banyak sahabat lainnya. 

KHAZANAH REPUBLIKA