Berbagai Istilah dalam Madzhab Syafii yang Harus Dipahami

Ada beberapa istilah dalam madzhab Syafii yang mesti dipahami oleh para pelajar madzhab Syafii:

  1. Al-jadiid: pendapat Imam Syafii saat beliau di Mesir (Kitab Al-Umm).
  2. Al-qadiim: pendapat Imam Syafii saat beliau di Irak.
  3. Azhar: jika kuat ikhtilaf dari dua pendapat atau beberapa pendapat dari Imam Syafii.
  4. Masyhur: jika lemah ikhtilaf dari dua pendapat atau beberapa pendapat dari Imam Syafii.
  5. Al-ashoh: jika kuat ikhtilaf.
  6. Ash-shahih: jika lemah ikhtilaf.
  7. Qiila: pandangan (wajhun) yang dhaif (lemah).
  8. Ala al-mu’tamad: yang paling kuat dari beberapa pendapat yang ada.
  9. An-nash: dari perkataan Imam Syafii, inilah pendapat terkuat dari ikhtilaf dalam madzhab. Kebalikannya adalah pendapat yang dhaif yang tidak diamalkan.

Referensi:

Al-Imta’ bi Syarh Matan Abu Syuja’ fi Al-Fiqh Asy-Syafii. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh Hisyam Al-Kamil Hamid. Penerbit Darul Manar. hlm. 12.

Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber https://rumaysho.com/30823-berbagai-istilah-dalam-madzhab-syafii-yang-harus-dipahami.html